حمايت از جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي - FDI

مقدمه
متناسب با سياستهاي كلان اقتصادي و اهميت نقش و جايگاه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي و توليد و اشتغال كشور، به منظور افزايش انگيزه صاحبان صنايع و سرمايه خارجي و ايرانيان خارج از كشور به ايجاد واحدهاي توليدي جديد و يا مشاركت با واحدهاي توليدي ايراني در شهرك‌ها و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تحت مسئوليت سازمان اقدامات و حمايت‌هاي زير در نظر گرفته شده است.
هدف
جذب سرمايه گذار مستقيم خارجي
دامنه شمول
بنگاه هاي خرد، كوچك و متوسط
ساز و كار اجرايي و فرآيند انجام كار
أ‌. اخذ طرح‌ها، پيشنهادات و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري توسط اتباع بيگانه از دستگاه‌هاي ذيربط استان وارزيابي ‌و كسب اطمينان از امكان اجراي طرح در شهرك‌ها و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تحت مسئوليت
ب‌. تهيه فهرست ايرانيان موفق خارج از كشور و علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در شهر و استان خود
ت‌. شناسايي و تهيه فهرست آژانسهاي مشوق سرمايه‌گذاري خارجي ايراني و غيرايراني (IPA)و معرفي طرح‌ها، پيشنهادات و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در استان به همراه تشريح مشوقهاي ملي و تسهيلات شركت استاني براي تحقق FDI
ث‌. شناسايي مشاورين ذيصلاح از اشخاص حقيقي يا حقوقي مسلط به زبان‌ خارجي و با تجربه و آشنا به امور مربوط به جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي براي معرفي به صاحبان صنايع و سرمايه خارجي
ج‌. شناسايي وكلاي پايه‌يك دادگستري مسلط به زبان‌ خارجي و با تجربه و آشنا به امور مربوط به جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي براي معرفي به صاحبان صنايع و سرمايه خارجي
ح‌. پيگيري جدي درخواست سرمايه‌گذاران خارجي كه از سوي نهادهاي مربوطه و يا دستگاه‌ها به سازمان يا شركت استاني معرفي شده‌اند
خ‌. معرفي سرمايه‌گذاران خارجي به آژانسهاي مشوق سرمايه‌گذاري خارجي ايراني و غيرايراني، شركت‌هاي مشاور، مشاورين و وكلاي دادگستري فعال در اين حوزه
د‌. آژانس‌هاي مشوق سرمايه‌گذاري، مشاوران ذيصلاح و وكلاي دادگستري فعال در اين حوزه در صورت عقد قرارداد و يا اخذ نمايندگي و وكالت از طرف خارجي، مشمول حمايت‌هاي اين دستورالعمل مي‌باشند.
ذ‌. مسئوليت اين نهادها و افراد، ترغيب به حضور و فعاليت صاحبان صنايع و سرمايه در ايران، كمك به تهيه مستندات لازم براي دستگاه‌هاي ذيربط به منظوراخذ مجوزها وپروانه‌ها از اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري، سازمان‌صنعت، معدن و تجارت استان، سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي فني و اقتصادي ايران، ادارات امور اقتصادي و دارايي، ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان محيط‌زيست، ادارات بهداشت درمان و آموزش پزشكي، ادارات استاندارد، نيروي انتظامي و غيره است.

شرح و ميزان حمايت
ر‌. تامين حداكثر 70 درصد هزينه مشاركت در برگزاري همايش جذب ايرانيان خارج از كشور براي معرفي طرح‌ها، پيشنهادات و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در استان تا سقف 150 ميليون ريال
ز‌. حداكثر 70 درصد هزينه فعاليتهاي آژانسهاي مشوق سرمايه‌گذاري، مشاورين ذيصلاح از اشخاص حقيقي و حقوقي و وكلاي پايه ‌يك دادگستري تا سقف 150 ميليون ريال براي پيگيري امور مربوط به جذب و تصويب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در صورتي از سوي شركت استاني تقبل مي‌گردد كه فعاليتها و اقدامات صورت گرفته توسط آژانس، مشاور يا وكيل، منجر به عقد قرارداد حق بهره‌برداري از زمين و تاسيسات در شهرك‌ها و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تحت مسئوليت گردد.
س‌. شركت‌ استاني از فعاليت آژانسهاي مشوق سرمايه‌گذاري (IPA) داراي مجوز از نهادهاي ذيربط و همچنين شركت‌ها و مشاورين فعال در ارائه خدمات در قبل، حين و بعد از استقرار سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي از طريق ارائه دفتر كار موقت در شهرك‌هاي فنآوري و مراكز خدمات فنآوري و كسب و كار طبق ضوابط و تخفيفات مربوطه حمايت مي‌نمايد.