حمايت از اخذ استانداردها، گواهي‌نامه‌هاي ملي و بين‌المللي
مقدمه
بنگاه هاي خرد، كوچك و متوسط، كنسرسيومهاي صادراتي و اعضاي آنها، طرف‌هاي قرارداد شركت‌هاي مديريت صادرات و اعضاي نظام مبادلات پيمانكاري فرعي (SPX) براي صدور محصولات يا خدمات خود و حضور در بازارهاي خارجي متناسب با نوع محصول يا خدمت، نيازمند اخذ برخي الزامات و مجوزهاي صدور از گمرك ايران و ورود در كشورهاي هدف و همچنين پروانه‌ها، استانداردها، گواهينامه‌هاي كيفيت اجباري، نتايج آزمايشات و مجوزهاي فروش تجاري از مراجعي همچون موسسات استاندارد، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، آزمايشگاه‌هاي مرجع و همكار و همچنين موسسات بين‌المللي، سازمانها و نهادهاي تخصصي كشور هدف مي‌باشند.
هدف
ارتقا محصولات بنگاه‏هاي خرد، كوچك و متوسط و فراهم نمودن زمينه حضور محصولات آنها در بازارهاي هدف و نهايتا افزايش ميزان صادرات بنگاه ها
دامنه شمول
بنگاه هاي خرد، كوچك و متوسط، كنسرسيومهاي صادراتي و اعضاي آنها، طرف‌هاي قرارداد شركت‌هاي مديريت صادرات و اعضاي نظام مبادلات پيمانكاري فرعي (SPX)
ساز و كار اجرايي و فرآيند انجام كار
أ‌. اخذ پروانه‌ها، مجوزها، گواهي‌نامه‌ها و استانداردهاي اجباري ملي،گواهينامه كيفيت، نتايج آزمايشات و مجوزهاي الزامي و اجباري فروش تجاري از سازمانها و نهادهاي تخصصي داخل كشور و همچنين كشور هدف صادراتي و موسسات بين‌المللي توسط واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط مستقر در شهرك‌هاي فناوري و مراكز خدمات فناوري و كسب و كار، صنوف توليدي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي، طرف‌هاي قرارداد شركت‌هاي مديريت صادرات (EMC)، كنسرسيومهاي صادراتي و اعضاي آنها، اعضاي نظام مبادلات پيمانكاري فرعي(SPX) و خوشه‌هاي كسب و كار كه باعث رفع موانع ورود محصولات (كالا و خدمات) ايراني به بازارهاي هدف مي‌گردد، واحدهاي ارائه دهنده خدمات فني مهندسي، ايجاد آزمايشگاه مرجع و مراكز تحقيق و توسعه نيز مشمول حمايت‌هاي اين دستورالعمل مي‌باشد.
ب‌. اعضاي كنسرسيومهاي صادراتي، SPX، شركت‌هاي مديريت صادرات (EMC) و خوشه‌هاي كسب و كار كه در خارج از شهرك‌ها و نواحي صنعتي مستقر هستند نيز مشمول حمايت‌هاي اين دستورالعمل مي‌باشند.
ت‌. هزينه‌ اخذ نشان استاندارد، پروانه ساخت، گواهينامه كيفيت، نتايج آزمايشات و مجوزهاي الزامي و اجباري فروش تجاري كه براي صادرات كالا و خدمات الزامي ميباشند و توسط مراجع رسمي داخل كشور همچون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان ملي استاندارد ايران، آزمايشگاه‌هاي مرجع و همكارداخلي صادر ميگردند، براي واحدهاي مشمول اين دستورالعمل براي يك نوبت براي يك استاندارد به ازاي هر محصول مشمول حمايت‌هاي اين دستورالعمل مي‌گردد.
ث‌. هزينه اخذ استاندارد، پروانه، گواهينامه كيفيت و نيز مجوز فروش تجاري از موسسات موسسات معتبر بين‌المللي يا موسسات استاندارد، نهادها و سازمانهاي مرتبط در كشورهاي هدف صادراتي و با هدف تسهيل ورود به بازارهاي خارجي و يا جلب سرمايه‌گذاري خارجي توسط واحدهاي مشمول اين دستور العمل تهيه و اخذ مي‌گردند، طبق جدول ذيل مشمول حمايت مي‌شود.
ج‌. حمايت شركت استاني از واحدهاي كوچك و متوسط مستقر در شهركها و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تحت مسئوليت، كنسرسيومهاي صادراتي و شركت‌هاي مديريت صادرات تنها براي دريافت استاندارد، پروانه، گواهينامه كيفيت، نتايج آزمايشات و مجوزهاي الزامي و اجباري فروش تجاري جديد بوده و مشمول موارد قبلي و يا تمديد آنها نمي‌شود.
ح‌. شركت‌هاي مديريت صادرات (EMC) تنها مشمول حمايت هاي رديف‌ هفت (7) مي‌باشند.
خ‌. گواهي‌هاي ISO كيفي مشمول حمايت‌هاي اين دستورالعمل مي‌باشد.
د‌. گواهينامه‌هاي عمومي سازماني و مديريت و مشابه آن مشمول حمايت‌هاي اين دستورالعمل نمي‌باشد.
اخذ نشان حلال از شركتهاي خارجي و يا نمايندگيهاي آنان در ايران مشمول حمايت‌هاي اين دستورالعمل نمي‌باشد.

ميزان و شرح حمايت