جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي بيلوردي (هريس)
نوع شهرك شهرك
شهرستان هريس
دهستان بدوستان غربي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر (تبريز)
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 62.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 85.00 کیلومتر (تبريز )
فاصله تا شهر 33.00 کیلومتر