جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي سراب
نوع شهرك شهرك
شهرستان سراب
دهستان آغميون
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 130.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر