جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي كرنگاه اهر
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان اهر
دهستان بزكش
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 113.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر