جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي ملكان
نوع شهرك شهرك
شهرستان ملكان
دهستان گاودول غربي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 140.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر