جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي زنوز
نوع شهرك ناحيه ايجادي
شهرستان مرند
دهستان زنوزق
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 93.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر