جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي زرنق هريس
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان هريس
دهستان باروق
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 95.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر