جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي تبريز 2 - شهيد سليمي
نوع شهرك شهرك
شهرستان آذرشهر
دهستان تيمورلو
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 39.00 کیلومتر (تبريز)
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 35.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر (سليمي )
فاصله تا شهر 10.00 کیلومتر