جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي تبريز 3 - سعيدآباد
نوع شهرك شهرك
شهرستان بستان آباد
دهستان شبلي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 39.00 کیلومتر (تبريز)
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 2.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 39.00 کیلومتر (تبريز )
فاصله تا شهر 17.00 کیلومتر