جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي خوشه مهر بناب
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان بناب
دهستان بناجوي شرقي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 125.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر