جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي ميانه 2
نوع شهرك شهرك
شهرستان ميانه
دهستان 0
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 215.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر