جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي مرند 2
نوع شهرك شهرك
شهرستان مرند
دهستان كشكسراي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 94.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر