جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي تيكمه داش
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان بستان آباد
دهستان عباس غربي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 76.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر