جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي سنگ شهر
نوع شهرك شهرك
شهرستان آذرشهر
دهستان تيمورلو
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 0.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر