جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي ورزقان
نوع شهرك شهرك
شهرستان ورزقان
دهستان ازومدل جنوبي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 87.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر