جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي تبريز 1 - شهيد رجايي
نوع شهرك شهرك
شهرستان تبريز
دهستان آجي چاي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 9.00 کیلومتر (تبريز)
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 2.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 9.00 کیلومتر (تبريز )
فاصله تا شهر 2.00 کیلومتر