جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي عجبشير
نوع شهرك شهرك
شهرستان عجبشير
دهستان ديزجرود غربي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 100.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر