جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي هشترود
نوع شهرك شهرك
شهرستان هشترود
دهستان قرانقو
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 128.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر