جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي چهرگان شبستر
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان شبستر
دهستان چهرگان
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 132.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر