جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي فن آوري قطعات خودرو
نوع شهرك شهرك
شهرستان تبريز
دهستان آجي چاي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 0.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر