جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي تبريز 4 - سهند
نوع شهرك شهرك
شهرستان تبريز
دهستان 0
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 3.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر