جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي تركمانچاي
نوع شهرك شهرك
شهرستان ميانه
دهستان بروانان مركزي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 136.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر