جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي كاغذكنان
نوع شهرك شهرك
شهرستان ميانه
دهستان كاغذ كنان مركزي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 245.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر