جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي آخولا
نوع شهرك ناحيه ايجادي
شهرستان تبريز
دهستان تازه كند
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 5.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر