جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي شورگل بناب
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان بناب
دهستان بناجوي شمالي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 120.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر