جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي بستان آباد
نوع شهرك شهرك
شهرستان بستان آباد
دهستان 0
فاصله تا جاده 2.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 84.00 کیلومتر (تبريز)
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 67.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 75.00 کیلومتر (تبريز )
فاصله تا شهر 3.00 کیلومتر