جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي كليبر
نوع شهرك شهرك
شهرستان كليبر
دهستان پيغان چاي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 170.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر