جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي بناب
نوع شهرك شهرك
شهرستان بناب
دهستان بناجوي شمالي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 25.00 کیلومتر (مراغه)
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 120.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 5.00 کیلومتر (بناب )
فاصله تا شهر 6.00 کیلومتر