جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي دوزدوزان سراب
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان سراب
دهستان شربيان
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 83.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر