جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي ميانه 1
نوع شهرك شهرك
شهرستان ميانه
دهستان اوچ تپه شرقي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 173.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر