جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي بعثت
نوع شهرك شهرك
شهرستان شبستر
دهستان چله خانه
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 22.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر