جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي اسماعيل آباد ملكان
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان ملكان
دهستان ليلان جنوبي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 150.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر