جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي شبستر
نوع شهرك شهرك
شهرستان شبستر
دهستان گوني مركزي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 66.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر