جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي سراميكي مرند
نوع شهرك شهرك
شهرستان مرند
دهستان دولت آباد
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 78.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر