جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي چار اويماق
نوع شهرك ناحيه ايجادي
شهرستان چاراويماق
دهستان چاراويماق مركزي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 182.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر