جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي جلفا(هادي شهر)
نوع شهرك شهرك
شهرستان جلفا
دهستان شجاع
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 127.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر