جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي مراغه
نوع شهرك شهرك
شهرستان مراغه
دهستان قره ناز
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 150.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر