جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي اهر
نوع شهرك شهرك
شهرستان اهر
دهستان گويجه بل
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 115.00 کیلومتر (تبريز)
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 93.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 115.00 کیلومتر (تبريز )
فاصله تا شهر 15.00 کیلومتر