جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي اسكو
نوع شهرك شهرك
شهرستان اسكو
دهستان سهند
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 29.00 کیلومتر (تبريز)
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 26.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 29.00 کیلومتر (تبريز )
فاصله تا شهر 15.00 کیلومتر