جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي ترك ميانه
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان ميانه
دهستان كندوان
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 203.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر