جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

نهمين نمايشگاه توانمنديهاي صنعتي توليدو خدمات فني مهندسي شهركها و نواحي صنعتي

شروع اطلاعیه :‌1398/10/11
پایان اطلاعیه :‌1398/10/14

شرح اطلاعیه:

نهمين نمايشگاه توانمنديهاي صنعتي توليدو خدمات فني مهندسي شهركها و نواحي صنعتي استان خوزستان با رويكرد توسعه صادرات