جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

نخستين نمايشگاه فرصتها ي ساخت داخل و رونق توليد نمايشگاه بين المللي تهران

شروع اطلاعیه :‌1398/04/27
پایان اطلاعیه :‌1398/04/30

شرح اطلاعیه:

Base64