جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

سيزدهمين جشنواره كارآفرينان برتر 1397-98

شروع فراخوان :‌1398/03/08
پایان فراخوان :‌1398/03/31

شرح فراخوان:

سيزدهمين جشنواره كار آفرينان برتر 1397-98
ازتمامي كارآفرينان دعوت مي شود ازتاريخ 08/3/98لغايت 31/4/98با مراجعه به وبگاه (سايت ) WWW.KARAFARINEBARTAR.IR فرآيند ثبت نام در اين جشنواره را تكميل نمايند خواهشمنداست براي كسب اطلاعات بيشتر به اداره كل كارورفاه اجتماعي استان آذربايجان شرقي مديريت كارآفريني و اشتغال به آدرس زير مراجعه نمائيد تبريز ميدان جهاد روبروي مسجد مهديه اداره كل تعاوني كار و رفاه اجتماعي استان طبقه اول مديريت كارآفريني و اشتغال اتاق هاي 104و106و114و شماره تماس هاي 34429306 و 34405787
دبيرخانه جشنواره ملي : تهران خيابان آزادي بين خوش وبهبودي وزارت تعاون رفاه اجتماعي طبقه هفتم دفتر توسعه كار آفريني كدپستي 1457994861 تلفن 64492665و 64492751 و دورنگار 66580082و 66580138

فایل وجود ندارد