جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

قرارداد عامليت

شروع اطلاعیه :‌1398/03/07
پایان اطلاعیه :‌1398/12/29

شرح اطلاعیه:

انعقاد قرارداد عامليت في مابين بانك صنعت و معدن و سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در جهت اعطاي تسهيلات به طرح هاي واحدهاي صنعتي داراي توجيه فني ,مالي و اقتصادي بابت نوسازي و بازسازي از محل طرح كمكهاي فني و اعتباري .
متقاضيان مي توانند جهت بهره مندي از اين تسهيلات به شركت شهركهاي صنعتي استان مراجعه نمايند .

فایل وجود ندارد