جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

تور يك روزه صنعتي

شروع اطلاعیه :‌1398/02/24
پایان اطلاعیه :‌1398/02/24

شرح اطلاعیه:

معاونت صنايع كوچك شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجانشرقي برگزار ميكند تورصنعتي يكروزه با هدف توسعه روابط اعضائ خوشه آجيل و خشكبار تبريز و خوشه فر آوري نخود ممقان
زمان :سه شنبه 24ارديبهشت 98 ساعت 8 صبح
مكان حركت :ابتداي خيابان گلگشت