جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

آسيب شناسي عوامل دروني بنگاههاي كوچك و متوسط

شروع فراخوان :‌1397/11/25
پایان فراخوان :‌1398/03/31

شرح فراخوان:

آسيب شناسي عوامل دروني بنگاههاي كوچك و متوسط