جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

دوره جايزه ملي لجستيك و زنجيره تأمين

شروع فراخوان :‌1397/11/25
پایان فراخوان :‌1397/12/02

شرح فراخوان:

دانشگاه صنعتي اميركبير در نظر دارد اولين دوره جايزه ملي لجستيك را در مهر ماه 98 و نيز دوره تخصصي تربيت ارزياب در حوزه تخصصي لجستيك و زنجيره تأمين را در تاريخ اول و دوم اسفندماه 97 برگزار نمايد.
ضمناً اطلاعات مربوط به اين رويداد در سايتhttp:/scma.aut.ac.ir قرار دارد.