جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

دوره آموزشي GIZ در كشور آلمان

شروع اطلاعیه :‌1397/10/05
پایان اطلاعیه :‌1397/10/10

شرح اطلاعیه:

برگزاري چهارمين دوره آمادگي براي مشاركت با شركت هاي آلماني ( GIZ )