جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

دوازدهمين نمايشگاه تخصصي صنعت معدن وابزار آلات 13-16آذرماه 1397 ايران -اراك

شروع اطلاعیه :‌1397/09/11
پایان اطلاعیه :‌1397/09/16

شرح اطلاعیه: